Our Doctors

Dr. Ram Kumar
Shrestha
NEURO SURGERY
Dr. Bhabuk Sharma Majahagya
PEADIATRIC
Dr. Shova
Maharjan
ENT
Dr. Nirdosh
Timalsena
ANEASTHESIOLOGY
Pt. Radhika Koju
Manandhar
PHYSIOTHERAPY
Dr. Bibena Lamichhane
ANEASTHESIOLOGY​
Dr. Ashish
Bajaracharya
ANEASTHESIOLOGY​
Dr. Nirdosh
Timalsena
ANEASTHESIOLOGY
Dr. Maya
Bhattachan
NEUROSURGON
Dr. Kartikesh
Thakur
CARDIOLOGY